Aquathermie – rapport Infinitus                          

Zoals u weet heeft de wijkvereniging met financiële steun van de provincie, in het afgelopen jaar het bedrijf Infinitus een onderzoek laten uitvoeren ter verkenning van de haalbaarheid van een warmtenet met aquathermie in de Vlietpoort: kunnen we onze wijk verwarmen zonder aardgas? En kan dat dan misschien met warmte uit de Vliet?

 

De conclusie is helaas dat een warmtenet voor onze wijk op dit moment niet haalbaar is. Het bestuur zal binnenkort een informatiebijeenkomst organiseren om het rapport van Infinitus toe te lichten. Tevens zullen het rapport + de samenvatting van het rapport + een korte toelichting via de mail aan de bewoners van de wijk gestuurd worden, met daaraan gekoppeld de uitnodiging voor de informatie-bijeenkomst over het onderzoek, waarin uitgelegd zal worden waarom een warntenet – gegeven de schaal van de wijk en de verschillen in energieverbruik – nu niet mogelijk is. 

 

Energiecommissie – iets voor u?

Hoe nu verder met de energie? Het bestuur van de wijkvereniging zal aan de ALV in 2024 voorstellen een ‘energiecommissie’ in te stellen, die de ontwikkelingen op het gebied van duurzame warmtevoorziening bijhoudt (subsidies, technische ontwikkelingen) en die jaarlijks beziet of, gegeven de actuele ontwikkelingen, er redenen zijn om nieuwe mogelijkheden voor de wijk verder te onderzoeken en onder de aandacht van de bewoners te brengen. Bewoners die nauw bij het onderzoek betrokken zijn geweest: Hein Griffioen (huis), Wim Jan Trügg (toren) als ook Jan Cannoo (woonark), hebben zich bereid verklaard hier deel van uit te maken. Via deze nieuwsbrief vragen we u of ook u deel zouden willen uitmaken van deze commissie. Meldt u zich bij info@vlietpoort.nl

 

Elektrisch varen in Leiden €4000 subsidie

Vooruitkijkend naar het voorjaar, wanneer de sloepen weer uit de stalling gehaald kunnen worden, delen we een nieuwsberichtje over mogelijke subsidies om de overstap naar elektrisch varen te faciliteren. ‘Op allerlei terreinen hebben we met elkaar stappen te zetten in de transitie naar zero-emissie. Ook de recreatievaart mag daarin niet achterblijven. Particuliere booteigenaren die hun boot ombouwen van een fossiele brandstofmotor naar een volledig elektrische motor, kunnen tot maximaal €4.000 subsidie aanvragen bij de provincie Zuid-Holland. Deze regeling, beschikbaar vanaf 16 november, moet eraan bijdragen dat de recreatievaart sneller verduurzaamt’.

 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/november-2023/e4-000-booteigenaar-elektrisch-gaat-varen/

http://www.duurzamewaterrecreatie.nl/zuid-holland

 

Vacature

In het bestuur van de wijkvereniging zullen in 2024 een aantal wijzigingen plaatsvinden. Hein Griffioen zal bij de volgende ALV aftreden als voorzitter van het bestuur van de Wijkvereniging Vlietpoort. Hein is dan 10 jaar lid geweest van het bestuur. Onze penningmeester Hans Smit doet hetzelfde om een andere reden: Theolieke en Hans verhuizen naar een ander deel van Leiden. Mocht het u aanspreken een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en gezelligheid in de wijk, en kunt u zo’n 3 tot 4 keer per jaar een vergadering bijwonen, dan vragen we u uw interesse aan ons kenbaar te maken via info@vlietpoort.nl of spreek één van de bestuursleden aan. Beide aftredende bestuursleden zijn bewoners van de Dijkwoningen aan het Delftse Jaagpad, het zou fijn zijn als die opnieuw vertegenwoordigd worden in het bestuur.

Kinderen in de wijk      

Op zondag 17 september 15.00uur hebben 8 kinderen (waarbij zelfs een jarige!), 2 ouders en 2 bestuursleden van de wijkvereniging een overleg gehad over de leefbaarheid in de wijk vanuit het oogpunt van de jongere bewoners. Een aantal kinderen was afwezig met kennisgave en sommigen hebben hun wensen vooraf gemaild. Een korte samenvatting onderstaand. Besloten is om z.s.m. gevolg te geven aan sommige van de ideeën: zo zal er o.a. op zoek worden gegaan naar een tweede waterfiets. Andere voorstellen zullen onderzocht worden. Besloten is om jaarlijks een overleg met de jongere bewoners te houden.

 

Wat vinden de kinderen leuk?

-       het water om in te zwemmen en te varen

-       de waterfiets

-       buiten spelen vooral op de EK

-       de jaarlijkse bbq

 

Wat kan beter?

-       het speeltuintje op de hoek van de HK mist een glijbaantje en/of een schommel. Erg eenzijdig op klimmen gericht.

-       de ondergrond van het speeltuintje voldoet niet

-       de tafeltennistafel wordt nauwelijks gebruikt en staat ook veel te dicht bij de stoeprand. De tafel zou verwijderd kunnen worden om ruimte te maken voor iets anders

 

Wat missen de kinderen?

-       een tweede waterfiets ( om wedstrijden te kunnen houden)

-       ergens aan de haven een net oid zodat je kunt (voet)ballen zonder dat de bal steeds het water invliegt

-       een voetbalkooi (wellicht gaat de basketbalkooi, die bij het openlucht zwembad komt, hier een oplossing voor bieden?)

-       touwen aan de kant van de haven zodat de poezen die in de haven vallen eruit kunnen klimmen

 

Ideeën van de kinderen

-       een 2e bbq

-       meer gezamenlijke activiteiten zoals bv halloween en/of sint maarten, samen dingen doen zoals bv insectenhotels maken, knopen leren maken met Chris Borra, schilderen met Theolieke, schilderen van de lantarenpalen, filmavond of middag bij Emma, een trampoline

-       een waterspeelplek

 

Veiligheid in de wijk

Tijdens de recente bestuursvergadering kwam het onderwerp ‘veiligheidsbeleving’ in de wijk ter sprake. Hoe zit dat? De ervaringen van bestuursleden verschilden en daarom vragen we u om ons te informeren ingeval u hier ideeën over heeft of, indien dit een issue is, tips hoe de veiligheid te verbeteren. Contact met de wijkagent graag via een van de bestuursleden.

 

Vuurwerk

Ter info

Zoals u zult weten is het landelijk toegestaan om consumentenvuurwerk af te steken van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders Leiden is van plan om tijdens de komende jaarwisseling alle Leidse parken, de openbaar toegankelijke gebieden binnen de Oostvlietpolder (bij ons aan de overkant van de Vliet), de omgeving van het Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage, de dierenweide/park gelegen ten westen van het Jacques Urlusplantsoen, de binnenstad van Leiden, het Stationsdistrict en het Boerhaavedistrict aan te wijzen als vuurwerkvrije zones. Dit in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast. De beschikbaarheid van onveilig vuurwerk en het soms onjuist gebruik van vuurwerk leiden tot grote veiligheidrisico's. 

 

Jaarwisseling 0.15 uur proosten met de buren op het bruggetje

Indien u de jaarwisseling in de wijk doorbrengt stellen we voor – voor wie dit leuk vindt –

om 15 minuten na middernacht op 31 december/1 januari, op het bruggetje bij de haven, met elkaar te proosten op het nieuwe jaar. Neem zelf uw gevulde glas mee 😊

 

Lichtjes voor Kerst

Het bestuur van de wijkvereniging zal binnenkort de wijk doen oplichten met kerstlampjes. Jan Cannoo is al actief geweest met verlichting rond de vlaggenmast van Chris Verplancke, dank Jan.  

 

Voedselbank

De donkere dagen voor kerst breken aan en dat betekent dat onze jaarlijkse actie voor de Voedselbank weer van start gaat. Van 1-15 december kunt u uw donaties doneren in drie bakken (nog steeds op dezelfde plekken als voorgaande jaren):

 

·       Op de 1e verdieping van de Toren.                                                                                                     

·       Hoekhuis Herman Kleibrinkstraat 2.

·       Werkstudio Kunstproef, Delftse Jaagpad 4.

 

 

Nieuwjaarsborrel 2024

Alle leden van de Wijkvereniging (en dat is bijna iedereen in de wijk 😊u kunt op elk moment lid worden) zijn uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar bij – nu kan het nog! –

Werkstudio Kunstproef, Delftse Jaagpad 4, op zondag 14 januari 2024 van 17.00-19.00 uur. Gezellig! Nieuwjaarsdrankje en soep wordt verzorgd.

 

Wij wensen u warme feestdagen en tot ziens op de brug op Nieuwjaarsnacht en/of op de Nieuwjaarsborrel in 2024!

 

Uw bestuur:

Hein Griffioen, voorzitter  

Arjen Bonestroo, secretaris

Hans Smit, penningmeester

Jenny du Pon, algemeen bestuurslid

Jan Cannoo, algemeen bestuurslid

Rob Thissen, algemeen bestuurslid

Marijke Verplancke, algemeen bestuurslid