(Concept)verslag ALV 15 april 2021

Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Vlietpoort d.d. 15 april 2021

Aanwezig: Hein Griffioen, Arjen Bonestroo, Chris Borra, Annelies Griffioen, Hans Smit, Theolieke Smit, Jan Cannoo, Els Crijnen, Jenny du Pont, Joke Korevaar, Gert-Jan Cramer, Liesbeth Cramer, Marijke Verplancke, Chris Verplancke, Arien Roelandse, Petra Helsloot, Ineke Spoek – Tunderman, Doris Jedamski, Nathalie Duynstee, Peter Vos, Ron Kamphues, Ruud de Romijn, Jeroen Wolf 

 

 1. Opening 

Voorzitter Hein Griffioen heet de aanwezigen hartelijk welkom. Vanwege de coronacrisis wordt de ALV digitaal via MS Teams georganiseerd. De voorzitter spreekt de hoop uit elkaar de volgende keer weer plenair te kunnen ontmoeten.

 1. Verslag vorige ALV (3 april 2019)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Jaarverslag 2020

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van de suggestie uit het jaarverslag om een klein deel van de wijkfinanciën te besteden aan hangende plantenbakken wordt opgemerkt dat dit een goed idee is, maar dat dan wel nagedacht moet worden over het water geven van de planten. Vanuit de zijde van het bestuur wordt aangegeven dat dit een goede suggestie is, maar dat het slechts een voorbeeld betreft en dat andere ideeën vanuit de wijk hartelijk welkom zijn. 

 1. Financiën

De voorzitter geeft aan dat het goed gaat met de wijkfinanciën. Hij verklaart dit met name door de toename van het ledenaantal. Daarnaast is er het afgelopen jaar geen gelegenheid geweest om een wijkfeest te organiseren, waardoor het geld daarvoor in kas is gebleven. 

Vervolgens licht de penningmeester van het bestuur, Hans Smit, de balans en het exploitatieoverzicht nader toe en onderstreept hij de positieve financiële positie van de wijkvereniging. Hij geeft aan dat er ruimte is voor extra uitgaven ten behoeve van de wijk, zodat het vermogen van de wijkvereniging afneemt en de subsidiemogelijkheden vanuit de gemeente Leiden niet in gevaar komen. 

Ariën Roelandse en Liesbeth Cramer vormden dit jaar de kascommissie en hebben de financiën gecontroleerd. Zij hebben geen bijzonderheden te melden. Hij geeft aan dat er wat extra kosten voor de website komen. Om het vermogen wat naar beneden te brengen adviseert hij om een goed wijkfeest te organiseren. 

Gevraagd wordt wie de website bijhoudt. Aangegeven wordt dat de dochter van Marijke Verplancke een nieuwe opzet voor de website heeft gemaakt. 

De leden van de wijkvereniging verlenen décharge aan het bestuur. Met dank aan de penningmeester. Ariën en Liesbeth zeggen toe bereid te zijn om ook volgend jaar weer de kascommissie te vormen.

 1. Actualiteiten in en rond de wijk

 • Rijnlandroute: Aan het begin van de wijk, aan het Delftse Jaagpad, verdwijnen er tijdelijk parkeerplaatsen als gevolg van werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting Lammenschansplein/verbreding Europaweg. Om de wijk tegemoet te komen, zal er in het verlengde van de Mary Beystraat naar het parkeerterrein van het naastgelegen zwembad een loopbrug worden geplaatst. Bewoners en bezoekers kunnen dan dus ook daar parkeren. Hein geeft aan de aannemer die de werkzaamheden uitvoert, dit op een zodanige wijze zal doen dat daarmee de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Zo worden er bijvoorbeeld twee tijdelijke bruggen geplaatst. De werkzaamheden zullen medio begin 2023 beginnen. Hein geeft aan dat het bestuur tracht middels participatie in het vooroverleg over de uitvoering van de werkzaamheden positief te beïnvloeden.

 • Aanbesteding zwembad/ijshal: de aanbesteding voor de aanleg van een nieuwe combinatie van zwembad en ijshal is gelukt. De werkzaamheden worden na de zomervakantie opgestart.

 • Fijnstof: een lid stelt een vraag over de concentratie fijnstof in de wijk. Hein geeft aan dat deze vraag nog niet eerder vanuit de wijk is gesteld en dat hij daarom niet kan aangeven hoe groot deze problematiek in en rondom de wijk is. Wel meldt hij dat een betere doorstroming van het verkeer wellicht zal leiden tot minder fijnstof. Daarnaast komen er steeds meer elektrische auto’s met schonere motoren. Ook dat heeft een positieve impact op de fijnstofontwikkeling.

 • Scallocatie: Jan Cannoo geeft aan dat er op de hoek Voorschoterweg / Rooseveltstraat (tegenover de wijk) 140 woningen gerealiseerd zullen worden op de plek waar nu nog het Scalgebouw staat.

 • Overslagplaats in de buurt van de Vlietpoort: Marijke licht dit onderwerp kort toe. Zij heeft ergens vernomen dat overwogen wordt om een overslagplaats te maken om daarmee het zware vrachtverkeer uit de binnenstad te kunnen weren. Deze overslagplaats zou wellicht kunnen komen aan de Vrouwenweg, aan de Europaweg of bij La Place. Goederen worden dan op die plek van de zware vrachtwagens overgebracht naar veel minder milieubelastende wagens die de spullen naar de Leidse binnenstad brengen. Het betreft echter nog niet veel meer dan een gerucht. Op het moment dat over deze plannen meer vernomen wordt, zal het bestuur hier nader op reageren en de wijkvereniging hierover nader informeren. 

 • Wijkagent: de wijkagent volgt de onderwerpen die in de wijkapp gemeld worden. Op het moment dat daartoe aanleiding bestaat, neemt hij contact op met Theolieke. De naam van de wijkagent zal door het bestuur aan de bewoners van de wijk gecommuniceerd worden. Nathalie meldt dat hij ook via Instragram gevolgd kan worden. 

 • Wijkregisseur: de ‘oude’ wijkregisseur, Francien Splinter, heeft een andere functie gekregen en is derhalve niet langer het aanspreekpunt van onze wijk. De nieuwe wijkregisseur is Mathilde Wijn. Vanuit het bestuur is inmiddels door Arjen en Petra kennis met haar gemaakt. Zij hebben een rondje met haar door de wijk gelopen en de belangrijkste aandachtspunten met haar doorgenomen. Het bestuur is blij dat het weer een aanspreekpunt bij de gemeente Leiden heeft. 

 • Foto’s warmtelekken: op verzoek van het wijkbestuur zijn er vanuit de gemeente op een koude dag foto’s gemaakt van onze woningen om zo te zien waar warmte weglekt. Hein geeft aan dat de bruikbaarheid van de foto’s relatief beperkt is. De houten delen zijn behoorlijk warm en er lekt veel warmte weg via de ramen, ondanks het feit dat we HR++-glas hebben. Gordijnen dichtdoen bij koud weer helpt dus zeer om het warmteverlies te beperken.

 • Meeuwenoverlast: vorig jaar zaten er op sommige huizen op de Elly Kerckhoffskade meeuwennesten. Hein heeft het dak van de woningen op de Elly Kerckhoffskade geïnspecteerd en de nodige troep weggehaald. De meeuwen komen nu al weer terug. Chris Borra biedt aan om periodiek het rijtje af te lopen om te kijken of er beginnende meeuwennesten weggehaald kunnen worden. Als er ergens een nest zit, zal hij het weghalen.

 • 3 Octoberfeest: de wijk heeft van de 3 Octobervereniging een prijs gehad voor de wijze waarop de wijk met 3 October versierd was. De prijs bestaat uit een boottocht (coronaproof met 10 personen). Tijdens de vergadering blijkt dat er behoorlijk wat animo is om mee te gaan met de boot. Het bestuur besluit daarom een extra boot bij te huren. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Marijke. 

 • Kleine initiatieven in de wijk: er wordt een beroep gedaan op de leden om ideeën in te brengen. Voorstellen kunnen worden ingebracht bij Petra. Ter plekke borrelen al enkele ideeën op (zitje aan de haven in de buurt van het bibliotheekkastje) die meegenomen zullen worden. 

Tijdens de vergadering wordt duidelijk dat de VVE van de torenflat een professioneel advies laat inwinnen over de inrichting en het onderhoud van haar twee plantenbakken. Afgesproken wordt, dat de twee plantenbakken aan de haven hierin ook meegenomen zullen worden. Het bestuur zal over de uitkomsten nader worden geïnformeerd. 

 • Fietsen en wandelen op het Delfts Jaagpad: sinds het uitbreken van de coronacrisis wordt er steeds meer gewandeld op het Delfts Jaagpad. Dat levert spanning op met de fietsers. Hierover is overleg gevoerd met de wijkregisseur. De wijkregisseur gaf aan dat het pad dan wellicht verbreed kan worden, maar dat is niet de bedoeling. Petra geeft aan namens het bestuur op zoek te gaan naar andere alternatieven (bijv. bordje met fietser te gast). De fietsers moeten meer rekening houden met de wandelaars. Een van de aanwezigen geeft aan dat in de Haagse binnenstad borden zijn geplaatst waarop wordt aangegeven dat fietsers niet harder mogen rijden dan 15 km per uur. Het bestuur neemt deze suggestie mee. Een ander lid vraagt ook om aandacht voor loslopende honden op het Jaagpad. Aangegeven wordt dat honden aangelijnd moeten zijn. Hiervoor is geen extra bord nodig. 

 • Hondenpoep: er is door het bestuur een oproep gedaan om de hondenpoep op te ruimen. Dat gebeurt inmiddels. Hein spreekt hierover zijn dank uit.

 

 1. Toelichting meerjarenonderhoudsplan haven

Chris Borra, voorzitter van de havenvereniging Vlietpoort, licht het meerjarig onderhoudsplan van de havenvereniging toe. Het onderhoudsplan loopt door tot 2033. Het onderhouden van de haven zal ongetwijfeld wel eens wat overlast opleveren. De rand van de haven krijgt vooralsnog vanuit de havenvereniging functioneel onderhoud en zal alleen aangepakt worden wanneer dit functioneel noodzakelijk is. 

 1. Rondvraag, wvttk en sluiting

 • Chris Borra biedt aan om een workshop te geven over touw-knopen. Bij slecht weer mag gebruik gemaakt worden van het atelier van Theolieke. Chris prikt een datum, het wijkbestuur zal dan een oproep plaatsen, met vermelding van het e-mailadres van Chris. Petra coördineert dit. 

 • Verzocht wordt om niet te lang te wachten met het versturen van het verslag van deze ALV. Dit verzoek wordt door het bestuur gehonoreerd

 • Gevraagd wordt om bij de gemeente te toetsen of er extra zaken geplaatst mogen worden in de wijk (stoeltjes, tafeltjes, etc..) indien het bestuur hiertoe zou willen besluiten. Voorkomen moet worden dat het bestuur de regels van de gemeente overtreedt.

 • Gevraagd wordt hoe het plan inzake het bedrijventerrein aan de Voorschoterweg aangepakt wordt door het wijkbestuur. Hein geeft aan dat aangesloten wordt bij de acties van de wijkvereniging De Vlietweg. Inmiddels is de Vereeniging Oud Leyden succesvol geweest en zal het bedrijventerrein niet meer doorgetrokken worden tot aan De Vliet. 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun deelname aan de vergadering en sluit de vergadering.