ALV 2012 verslag

Verslag Algemene Ledenvergadering wijkvereniging Vlietpoort

Woensdag 4 april 2012, Delftse Jaagpad 4

Aanwezig:

– bewoners:
Ruud de Romijn (DJ 7)                                 W. van Beelen (DJ 13)
dhr en mevr Van Heuzen (DJ 10)                 Remon Ramak (HK 30)
Els Crijnen (DJ 33)                                        Anneke Overvoorde (DJ 14)
Aaltje Vlot (DJ 18)                                         Marijke Verplancke (DJ 11)
Annelies Griffioen (DJ 2)                              Marianne Oudshoorn (HK 18)
Ariën Roelandse (EK 16)                              Arjen Jesse (HK 32)
Hans Smit (DJ 4)

– bestuur: Theolieke Smit, Ineke Tunderman, Chris Verplancke, Marcella Vantoll en Tineke Geertsema (notulen)

Afwezig met berichtgeving:

Cees en Claudia de Zeeuw (HK 26)
Gertjan en Liesbeth Cramer (HK 12)
Wiemer en Lida Sjoerdsma (EK 2)
Hein Griffioen (DJ 2)

 • Welkomstwoord
  de voorzitter van het bestuur van de wijkvereniging, Theolieke Smit, opent de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen welkom.
 1. Vaststellen agenda
  de agenda wordt vastgesteld.
 2. Verslag vorige ALV
  Omdat niet alle aanwezigen het verslag van de vorige ALV hebben gelezen, wordt besloten het verslag na de ALV rond te mailen en op de website te zetten. Eventuele opmerkingen kunnen z.s.m. (binnen een termijn van twee weken) worden doorgegeven aan Tineke Geertsema.n.a.v. het verslag;- het bestuur heeft contact gelegd met de wijkagent. Op ons verzoek heeft hij een schouw gedaan door de wijk, om te bezien waar in het kader van criminaliteitspreventie maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid te vergroten. Voorbeelden van adviezen zijn: het plaatsen van SecuStrips op de voordeur waardoor de sluitnaad wordt afgedekt en het zorgen voor een goede verlichting aan de voorzijde van de woningen, met name aan de Elly Kerckhoffskade. De drie toegangsdeuren tot de toren lijken van goede kwaliteit te zijn.
  Zowel het verslag van deze schouw alsook de contactgegevens van de wijkagent staan op de website. Aangeraden wordt alles bij hem te melden. Hij post regelmatig door de wijk.

  – Het bestuur heeft vorig jaar al een aanvraag ingediend bij de gemeente tot officiële erkenning van de wijkvereniging. Helaas is daar tot op heden – met uitzondering van een ontvangstbevestiging – geen reactie op gekomen. De erkenning is nodig om een officiële status te krijgen richting de gemeente, om geaccepteerd te worden als serieuze gesprekspartner en om subsidie aan te kunnen vragen. Evenals de aanvraag tot erkenning is de subsidieaanvraag voor 2012 overigens al wel ingediend.
  Tineke Geertsema zal weer contact opnemen met de gemeente.

  – de brug is inmiddels door de aannemer overgedragen aan de gemeente. De gemeente wil nu afspraken maken over het gebruik van de brug, maar alleen met een VVE.  De noodzaak van een aparte VVE voor de eigenaren van een ligplaats in de haven volgt ook uit de koopakte.
  Cees de Zeeuw (HK 26) is inmiddels vergevorderd met de conceptstatuten voor de VVE. Naar verwachting zullen de toekomstige leden binnenkort worden opgeroepen voor een vergadering.
  De enige sleutel van de brug is in het bezit van Chris Verplancke (HK 36). De bedoeling is dat t.z.t. iedereen een eigen sleutel krijgt.
  De voorzitter meldt nadrukkelijk dat de wijkvereniging geen bemoeienis heeft met de (oprichting van de) VVE voor de haven.

 3. In en rondom de wijk – onlangs heeft in het Leidsch Dagblad een bericht gestaan over derioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en de overlast daarvan in onze wijk. Dit heeft enige commotie veroorzaakt, met name omdat een dergelijk bericht onze wijk een negatief imago zou kunnen bezorgen.
  De voorzitter legt uit dat het bestuur namens de wijkvereniging een klachtbrief heeft gezonden naar de verantwoordelijke wethouder. Hierin is aandacht gevraagd voor onder meer het slechte groenonderhoud in onze wijk, maar ook voor lozingen door de rwzi op de sloot parallel aan de Vliet.
  Feit is dat de rwzi te weinig capaciteit heeft, waardoor er kans bestaat op overloop bij flinke regenval met als gevolg stankoverlast en vervuiling van het oppervlaktewater. Datzelfde water kan uiteindelijk in onze haven terecht komen, waarin ´s zomers ook wordt gezwommen. Het bestuur was hierover verontrust. Chris Verplancke heeft daarom namens de wijkvereniging contact gehad met de rwzi. Het antwoord van de rwzi op onze klachten was vooral “politiek correct” (zie website).
  Het bestaan van de brief aan de wethouder is uiteindelijk bekend geworden bij het Leidsch Dagblad. Ook al was dat laatste niet de opzet van het bestuur, de aandacht in de media heeft er wel toe geleid dat er nu actie komt. Het heeft dus wel positief voor ons uitgepakt.
  Helaas heeft de wethouder nog niet officieel gereageerd op onze brief. Een ambtenaar heeft onlangs wel laten weten dat verschillende afdelingen binnen de gemeente ermee bezig zijn. Ook zijn er kort geleden een paar ambtenaren in de wijk gaan kijken, onder meer naar het speeltuintje.- bestemmingsplan Delftse Jaagpad
  onlangs heeft dit bestemmingsplan ter inzage gelegen. Marcella Vantoll heeft het plan bekeken. Ze meldt dat in feite slechts de huidige, bestaande situatie is vastgelegd, kennelijk omdat dat tot nu toe nog niet was gebeurd.
  Het zwembad is nu aangemerkt als “sportterrein” wat betekent dat er een wijziging van het bestemmingsplan nodig is (met de mogelijkheid tot inspraak van omwonenden) als in de toekomst het zwembad zou verdwijnen voor bijvoorbeeld woningbouw.
  Verder is het centrum van Leiden en een ring daaromheen autoluw gemaakt. Dit veroorzaakt meer parkeerders in onze wijk, wat mogelijk is gemaakt nu deze wijk openbaar parkeergebied is.
  De belangrijkste bevindingen zijn op de website geplaatst.
  Gevraagd wordt naar de opbouw die volgens het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt voor woningen in de Herman Kleibrinkstraat. Gemeld wordt dat de architect van deze wijk al een ontwerp heeft gemaakt dat past bij de woningen en dat de bouwvergunningen inmiddels ook al onherroepelijk zijn. Op twee woningen zal een opbouw worden geplaatst.- Ineke Tunderman meldt dat de provincie per ongeluk is vergeten de landtong (het stukje groen nabij de toren) over te dragen aan de gemeente. Tot nu toe doet de gemeente daar niets aan groenonderhoud. Er zouden in het verleden overigens wel toezeggingen zijn gedaan dat de gemeente bereid is te zorgen voor beplanting.
  Er zijn twee mogelijkheden; de wijkvereniging kan aan de provincie vragen het stuk grond over te dragen aan de gemeente en het dan ook te gaan onderhouden óf de wijkvereniging gaat het stuk grond (voor een symbolisch bedrag) kopen.
  De VVE van de toren heeft al besloten de landtong niet te kopen.

  Door de aanwezigen wordt besloten een brief te sturen naar de provincie. Het bestuur wordt verzocht uit te zoeken wat een eventuele overname zal gaan kosten en wat voor verplichtingen daar aan vast zitten. Ineke Tunderman zal dit op zich nemen in overleg met Tom Pleij (DJ 9) uit de toren. Er zal dan ook worden uitgezocht of een wijkvereniging überhaupt juridisch eigenaar kan worden van de landtong.

 4. PAUZE
 5. Financiën
  – Hans Smit (DJ 4) en Ariën Roelandse (EK 16) hebben zich bereid verklaard deel uit te gaan maken van de kascommissie.
  De kascommissie meldt dat zij de boekhouding van de wijkvereniging heeft bekeken en alles akkoord heeft bevonden.- Ineke Tunderman heeft een begroting voor 2012 opgesteld. Helaas is het haar niet gelukt dit van tevoren rond te sturen. De begroting zal op de website worden geplaatst.
  Ze legt uit dat van de contributie van de 30 leden activiteiten als een kerstborrel worden georganiseerd en de bakken langs de haven worden voorzien van planten. Ook is er een degelijk kruis aangeschaft voor de kerstboom.
  In de begroting heeft zij een post onvoorzien opgenomen, bijvoorbeeld voor wanneer er in de winter weer een ijsfestijn zal plaatsvinden.
  De voorzitter meldt dat meer leden altijd welkom zijn. Het bestuur wordt verzocht álle bewoners in de wijk weer aan te schrijven en daarbij te promoten wat de wijkvereniging voor iedereen kan betekenen.
  De aanwezigen verzoeken het overschot van de BBQ van 2011 (120 euro) te bestemmen voor de reservepot, als buffer.
  Ineke zal de begroting aanpassen en deze rondsturen.- desgevraagd wordt medegedeeld dat na de ALV de contributie over 2012 zal worden geheven. Deze bedraagt net als het voorgaande jaar 20 euro.
  De penningmeester zal een verzoek daartoe per mail versturen.

  Door een van de aanwezigen wordt opgemerkt dat zij geen e-mail heeft ontvangen van de wijkvereniging. Er schijnen meerdere personen geen e-mail te hebben ontvangen. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden en het e-mailbestand up-to-date proberen te krijgen.

 6. Commissies 2012
  – kascommissie; Ariën Roelandse en Hans Smit zijn bereid om voor het komende jaar wederom in de kascommissie te gaan zitten.- feestcommissie; Marijke Verplancke en Aaltje Vlot bieden hun hulp aan bij de organisatie van het paëllafeest in de zomer.- groencommissie; Marianne Oudshoorn meldt dat zij en Claudia de Zeeuw wel weer deel uit willen maken van de groencommissie. Ineke Tunderman zal aan hen het budget doorgeven. Andere bewoners kunnen helpen bij het water geven.

  De voorzitter meldt in dit kader dat het bestuur veel vragen krijgt van bewoners over het groenonderhoud. Het is haar niet duidelijk wat men verwacht van de wijkvereniging. Het bestuur heeft geen taak hierin.
  Men is het erover eens dat iedere bewoner zijn eigen verantwoordelijkheid heeft om de wijk netjes te houden. Als iemand iets wil aanpakken, zoals het maaien van een slootkant, dan kan dat op eigen initiatief en op eigen verantwoordelijkheid.

 7. Rondvraag/mededelingen
  – De voorzitter maakt melding van een ingekomen brief van Kwik Events. Op 15 juni a.s. wordt het nieuwe logo onthuld, wat gepaard gaat met een feestje bij de haven van 17:00 tot 20:00 uur. Kwik Events vraagt om toestemming hiervoor.
  De voorzitter stelt het erg op prijs dat deze brief is gestuurd. Ze wijst er op dat alle bedrijven in Vlietpoort zijn uitgenodigd om lid te worden van de wijkvereniging en dat alleen Kwik Events hier op heeft gereageerd.- Remon Ramak maakt melding van de voortdurende parkeerproblemen in de Herman Kleibrinkstraat. Feit is dat daar te weinig parkeerplaatsen zijn, ook omdat veel huishoudens over twee auto´s beschikken en men geen gebruik maakt van de eigen garage. Hij zou graag zijn auto´s zoveel mogelijk nabij zijn eigen woning willen plaatsen, maar dat is vaak onmogelijk doordat andere bewoners uit de straat hun auto daar al parkeren.
  Het bestuur kan er weinig aan doen. Wel kunnen de bewoners worden gevraagd zoveel mogelijk hun eigen garage te gebruiken en voor de tweede auto gebruik te maken van de parkeerplaatsen langs de Mary Beystraat.- Ariën Roelandse wijst op de auto´s die vaak staan geparkeerd op de Herman Kleibrinkstraat aan de zijkant van de woning van Sjoerdsma. Auto´s van zowel bewoners aan de Elly Kerckhoffskade als de Herman Kleibrinkstraat. Er geldt daar geen parkeerverbod, maar bewoners van de Elly Kerckhoffskade zijn wel verplicht gebruik te maken van de parkeerplaats in de tuin. De daar geparkeerde auto´s zorgen vaak voor een onveilige situatie. Dit wordt beaamd door Tineke Geertsema. Bij het verlaten van de Elly Kerckhoffskade wordt het zicht vaak belemmerd. Andere aanwezigen wijzen er op dat de weg daar regelmatig wordt versperd, bijvoorbeeld als er naast de geparkeerde auto´s ook een vrachtwagen stopt. Bovendien zullen hulpdiensten in geval van nood daar moeilijk langs kunnen.
  Iedereen is het er over eens dat dit tot onveilige situaties kan leiden. Besloten wordt dat het bestuur in eerste instantie alle bewoners in de wijk schriftelijk verzoekt gebruik te maken van eigen garages en tuinen en van de daartoe aangewezen parkeerplaatsen langs de Herman Kleibrinkstraat en de Mary Beystraat. Pas als blijkt dat de situatie niet is verbeterd, kan worden overwogen de gemeente te vragen daar een parkeerverbod in te stellen.

  – Door iemand wordt gewezen op de kerstbomen die al maandenlang bij de sloot op de Mary Beystraat liggen. Het bestuur zal de gemeente hierover bellen.
  Tineke Geertsema meldt in dit kader dat ieder jaar weer opnieuw bewoners uit de wijk hun kerstboom blijken te dumpen op plekken waar het niet hoort.

  – Gevraagd wordt naar de trapjes die in de haven zouden worden geplaatst. Remon Ramak biedt hiervoor de afgeschreven ladders uit zijn bedrijf aan. Chris Verplancke regelt touw voor aan de Vlietzijde.

  – Marianne Oudshoorn vraagt naar de waarschuwingspoppen waarover tijdens de vorige ALV is gesproken. De voorzitter meldt dat deze 40 euro kosten bij de ANWB, maar dat er dan wel personen verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor het plaatsen en binnen zetten. Bovendien moet dan ook nog worden bepaald waar in de wijk de poppen worden geplaatst. Het bestuur wil die taak niet op zich nemen en stelt voor dat bewoners zelf en op eigen verantwoordelijkheid een waarschuwingspop kunnen aanschaffen.

  – Door aanwezigen wordt verzocht geen honden uit te laten in het speeltuintje of los te laten lopen. Er zijn klachten over honden die tegen plantenbakken aan plassen in de Herman Kleibrinkstraat en bij het bordes van de toren en over hondenpoep in de wijk. Niet iedereen lijkt de poep van zijn eigen hond op te ruimen.
  Gertjan en Liesbeth Cramer hebben gevraagd om een hondentoiletstrook. Hierop wordt niet positief gereageerd. De wijkvereniging zou bijvoorbeeld wel speciale wegwerpbakken kunnen aanvragen bij de gemeente.

  – Ineke Tunderman vraagt of er animo is voor vuilcontainers ten behoeve van plastic afval. Besloten wordt bij de gemeente hiernaar te informeren.

  De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. Ze spreekt de hoop uit dat de volgende ALV drukker wordt bezocht.
  Iedereen wordt uitgenodigd voor het paëllafeest op zondag 19 augustus a.s.
  De voorzitter wordt op haar beurt bedankt voor het openstellen van haar atelier ten behoeve van de vergadering en krijgt daarvoor een boeket bloemen aangeboden.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.